ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠬᠦᠮ ᠤᠢᠬᠦᠯᠠᠬᠦ ᠨᠢ
2016.06.10 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

                                        ●ᠲᠣ᠋ · ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ

    《ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠤᠢᠷᠤᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠮᠥᠨ》 ᠃ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠤᠢᠯᠠᠰ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠤᠠᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠢᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠄

    ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠠ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠤᠨ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ ᠴᠥᠮ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠨ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠠᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠪᠠ ᠡᠬᠡᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠳᠤᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠵᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠬᠡᠨᠤᠷᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ︕

    ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

    ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠤᠢᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠲᠤᠩ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮᠵᠢᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠳᠡᠬ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠄ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠦᠬᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠁ ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠦᠬᠦᠮᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠃ ᠬᠡᠳᠤᠢᠪᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

    ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠃ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠨᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠃

    ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠶᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠯᠨᠲᠠᠶᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢᠰᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠠᠳᠬᠡᠬᠦ  ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠦᠠᠵᠠᠬᠡᠢᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠮᠠᠷᠲᠠᠨ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠵᠢᠠᠨᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠠᠳᠠᠬᠡᠢᠷᠠᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠤᠨᠢᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠲᠠᠢᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠴᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃

    ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠳᠤᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠬᠡᠯᠠᠬᠡᠤᠨ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠰᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠤᠢᠪᠠᠷ 《ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠬᠡᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠬᠡᠢ》 ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠢᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠃ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

    ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

    ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠤᠢᠬᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠳᠴᠤ ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠤᠢᠷᠬᠡᠳᠴᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠᠬᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠢᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ ︕ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃

    ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )