ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠪᠠ
2017.04.28 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

    2017ᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠪᠠ ᠃ 48ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠤ ᠂ 75᠎ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠲᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠂ 82᠎ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠵᠠᠰ ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠤᠪᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ 

( ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠤᠪᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)

‍᠎  

 

 

 

 

 

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ   ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ 《ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》‍᠎ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ  

 

 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )