ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠪᠠ
2017.03.28 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

            3᠎  ᠂  28᠎ ᠦ   ᠡᠳᠦᠷ  ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠡᠴᠠ  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠤ  ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )