ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ 《 ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠦᠶ᠎ᠡ 》ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
2016.12.19 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄  ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠂  ᠵᠢᠨ   ᠴᠢᠶᠤᠤ  ᠪᠠᠭᠰᠢ 

 

 

ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠄  ᠰᠣᠳᠤᠦ᠌ᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠳᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 

 

ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ  ᠄  ᠤᠷᠳᠤ  ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠂  ᠲ ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ  ᠪᠠᠭᠰᠢ

 

 

 

 

 

 

ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠄  ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ 

 

 

ᠳᠡᠳ᠋ ᠄  ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠂  ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ 

 

 

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠄  ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ  ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ  

 

 

 

   (  ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤ  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ  )

 

 

    

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )