ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ
ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ 《ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 》ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ
2016.12.19 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

     2016᠂12᠂16᠎ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ 《ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 》ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠩ ᠰᠡᠳᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ  ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠠ   ᠃ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠬᠠᠢ ᠡᠸᠤ ᠂ ᠪᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ  ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠂ ᠬᠦᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠂ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠪᠠ ᠃  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )